എളുപ്പത്തിൽ ഗോതമ്പ് പൊടികൊണ്ടു രുചികരമായ ഹെൽത്തി വെജിറ്റബിൾ പൊറോട്ട || Variety Wheat Veg Paratha


Description

എളുപ്പത്തിൽ ഗോതമ്പ് പൊടികൊണ്ടു രുചികരമായ ഹെൽത്തി വെജിറ്റബിൾ പൊറോട്ട || Variety Wheat Veg Paratha download this video or download as mp3/music/song. This Video has 141,732 views and has 1,183 Likes and has 112 dislikes and this video is published at 8 months ago on kalrakings.Com


Video author/channel

Share this video now

Download Video / mp3